ඩෙනිමඋත්තමාවියනි
කිමද මුල අමතකව
වහලුන් නොවෙද ?
ඩෙනිමෙහි උපත
Comments

  1. උනුත් හරක්
    මුනුත් හරක්..

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

මායා

ඉංගිරිසි රස කතා

ඇගේ ඇස අග සහ ලස්සනට ජීවත් වීමේ කලාව.