ඩෙනිමඋත්තමාවියනි
කිමද මුල අමතකව
වහලුන් නොවෙද ?
ඩෙනිමෙහි උපත