෴ ශාසනාරක්ෂක ෴මේ ප්‍රෞඩ පින්බිමේ

හිදිනු කෙළෙසද රිසිසේ

"ගල්" නොකලා නම් සොදුරේ


ප්‍රේමය අප දෙදෙනාගේ