අපේ කතාව


මහපොළවට ටිකක් උඩින්
ආඩම්බරයෙන් පිනායමින්
පැද්දෙයි එල්ලීගත් ශරීරයක්
බාල්කය කළුවර නිසාවෙන්