පහත් කොනගඟක් මිස
වෙන කවුරු වෙද
මුදුන අත හැර
පහළ බැස්සේ
සෝදා හැරි
ජීවිත පුරවමින්

Comments

Popular posts from this blog

ඉංගිරිසි රස කතා

සිහින රැකියාව

බාර් වර්ජනය