පහත් කොනගඟක් මිස
වෙන කවුරු වෙද
මුදුන අත හැර
පහළ බැස්සේ
සෝදා හැරි
ජීවිත පුරවමින්

Comments

Popular posts from this blog

මායා

ඉංගිරිසි රස කතා

ඇගේ ඇස අග සහ ලස්සනට ජීවත් වීමේ කලාව.