ඉඳුල්


හැන්දෑවත්
අරියාදුවට
රතු පාටයි
සුද වැහෙන්න

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

මායා

ඉංගිරිසි රස කතා

ඇගේ ඇස අග සහ ලස්සනට ජීවත් වීමේ කලාව.