ඉඳුල්


හැන්දෑවත්
අරියාදුවට
රතු පාටයි
සුද වැහෙන්න

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

ඉංගිරිසි රස කතා

සිහින රැකියාව

බාර් වර්ජනය