එක් වෙමු, Rock වෙමු


ලඟක ඉඳල
කැළණි ගියත්
නොමැකෙන පව්
අතුගාලම දා(මු)න්න
එන්නම් "මචං"
නාග දීපෙ
යාල්දේවියෙන්

Comments

  1. එහෙම ගිහිං පව් ටික ඉවර වෙලාම යයිද?

    ReplyDelete
  2. නේත්‍ර තිබ්බේ නැකතටද?

    ReplyDelete

Post a Comment