සෙබළු

 
 
සෙබළ !!
පුර නැගුමට
නැති සවල
යුධ වදින්ටද ??

Comments

Popular posts from this blog

මායා

ඉංගිරිසි රස කතා

ඇගේ ඇස අග සහ ලස්සනට ජීවත් වීමේ කලාව.