සෙබළු

 
 
සෙබළ !!
පුර නැගුමට
නැති සවල
යුධ වදින්ටද ??

Comments

Popular posts from this blog

ඉංගිරිසි රස කතා

සිහින රැකියාව

බාර් වර්ජනය