ප්‍රොපෝසල්ස්වැව රවුමෙදි රස්තියාදුවේ
අතින් වැටුණු පොහොට්ටුවේ
පුසුඹ පොදක්,
ගෑවි ඇති මලක් සොයන්
යන්න වෙලා මේ සතියෙත්
ඇඳගෙන මහ උජාරුවෙන්