හංදියේ බුදුන්බුදුහු තැන්පත්ව හංදියේ
විමසමින් අනිත්‍ය තවමත්
නැගීසිටියි මිනිසුන් 
කරමින් තවමත් ආචාරය
වාඩිවෙනු මිස නැවතත්
කොහෙද ඉස්පාසුවක්
තැන්පත්වීමට