නඩුවක් බැලවීම


බිඳක් තොළගාන
විතක් සොයාගෙන
සිතත් අරගෙන
ගියොත් ගැළවුම
නොවෙයි දිවියෙම