රතු අරලිය


   ඒ මන්දිරයේ
   අරලිය ගහ
   මල් පිපෙන්න 
   බලන් ඉන්නෙ
   උදාවන තුරු
   රක්ත සැඳෑවක්