කම් කරු(ම) දිනය


 

පුරා දවසක්
අරන් දෑකැති
වෙන්ට රජුන් හට
නෙලා අස්වනු ගිරිය පුප්පන්

වළං අස්සෙන් හතර ගාතෙන්
නෙලයි අස්වනු
හවසට වැද
ගෙදරදි රජුන්