පිළිලහිතන් ඇත්තේ 


සිවුර ඇත්තේ

විළිය වහනට 

පමණි ශරීරේ