෴ නෙළන ලඳේ


වත්තට යන්නම්


දල්ල කඩන්නම්මාත්තියට දෙන්නම්දුන්නම ලැබෙතියිඑකසිය පණහයිබඩවල් දහයයිභූමිතෙල් පහණයියන්තම් දවසයි

බාර් එකේ දැල් අස්සෙන්අත යනකොට මේ පැත්තෙන්සීල් එන්නෙ ඒ පැත්තෙන්හිරි ඇරෙන්නෙ මම මත්තෙන්

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

ඉංගිරිසි රස කතා

සිහින රැකියාව

බාර් වර්ජනය