කිලි


Comments

  1. මේක තමා තත්ත්වය. විටෙක ඕනැ විටෙක එපා. මේවා කාට කියන්නද.

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

ඉංගිරිසි රස කතා

සිහින රැකියාව

බාර් වර්ජනය