සාලිය


Comments

  1. පාට් ටයිම් එකට මාත් කැමතියි....බට් ඒක නැතිවෙන කොට අනික සෙට් වුනේ නැත්තං දුක වැඩියි...

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

ඉංගිරිසි රස කතා

සිහින රැකියාව

බාර් වර්ජනය