මම < කොටු


Comments

  1. මගේ හිතත් කොටුවුනා මේකට නම්

    ReplyDelete
  2. ඔක්කොම කොටු කොටු... :)

    ReplyDelete

Post a Comment