උත්තමයා


Comments

  1. තේරුනේ නම් නැහැ ඕන්.....

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

මායා

ඉංගිරිසි රස කතා

ඇගේ ඇස අග සහ ලස්සනට ජීවත් වීමේ කලාව.