උත්තමයා


Comments

  1. තේරුනේ නම් නැහැ ඕන්.....

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

ඉංගිරිසි රස කතා

සිහින රැකියාව

බාර් වර්ජනය