සඳ පහන්


Comments

  1. //සාක්කිය අහසයි නුඹ මගේ ම බව//
    එල!

    ReplyDelete
  2. සඳපානෙම කැන්දන් යන්න..... නරකම නෑ කීයක්නම් ඉතුරුද

    ReplyDelete

Post a Comment