විරාගිකරූපණ
නිරූපණ
පණ පොවා
රෝපණ සෙනෙහේ
පමනි අභිරූපණ