තෙල්

෴ තෙල් බිඳුවක් ඉල්ලාගෙන
පාර දිගේ ගාටන්නට
උදේ රැයින් ගිය අප්පච්චී
හනික එන්න ගිය දෙපයින්
තුරුළු වෙන්න වෙනදා මෙන්
කවුද නිවලා ලැන්තෑරුම
භයානකයි මේ කළුවර ෴