හීන


෴ එක හීනෙන් එළිකරන්න
හිතුවද මේ රාත්‍රියම
දෑස් යුවළ තදින් පියා
අවුස්සන්න එක සැරයක්
හීන ඒවි දෝරෙ යන්න ෴