හoස විලාස
පානා හoස විලාස
නැලවෙමින් පැද්දෙමින්
නගන රැළියෙන් කියාපාන්නී
ගුවන දකිනු රිසි හොට යොමාගෙන
සනහන නෙත බඳනා වරද
මතින් හෙලනා දෑස් හී සර
දකිනු රිසියෙන් ලොබ වඩන්නී