පිණුම් ගසන මෝඩයා
සිරිපා සිඹි දෙරණ
පිණුම් ගසන්නට
පුරුදු කර සිටි
මෝඩයා
උල තබනා විලාසය
රඟන්නට ලඟ තිබූ
කෝටුව
තියුණු යවුලකට replace කෙරූ
උගේම ස්වාමියා …..

Comments

  1. මේ රටේ තත්වෙත් ඕකමනේ!:/

    ReplyDelete

Post a Comment