කුටියක

අපැහැදිලි බොල් හඩින්
නෑසුනු සියක් ආවර්ජනා
කදුලු නොසලාම
ධවල ඇතිරිල්ල
කෑ ගසා පවසයි
ඇසෙන්නට ලොවටම

Comments

Popular posts from this blog

මායා

ඉංගිරිසි රස කතා

ඇගේ ඇස අග සහ ලස්සනට ජීවත් වීමේ කලාව.