කුටියක

අපැහැදිලි බොල් හඩින්
නෑසුනු සියක් ආවර්ජනා
කදුලු නොසලාම
ධවල ඇතිරිල්ල
කෑ ගසා පවසයි
ඇසෙන්නට ලොවටම

Comments

Popular posts from this blog

ඉංගිරිසි රස කතා

සිහින රැකියාව

බාර් වර්ජනය