ඇස්

අසීමාන්තික තාපාoකයක් සතු
කාබන් බන්ධිත හදවත
ආවර්ත කාලයකටත් අඩුවෙන්
උත්ප්‍රේරක රහිතවම
විච්චේදනය කළ අපූරුව
මැඩියෙකුටත් වඩා පහසුවෙන්

Comments

Popular posts from this blog

ඉංගිරිසි රස කතා

සිහින රැකියාව

බාර් වර්ජනය